ยินดีต้อนรับสู่บ้านมาบเหลาชะโอน
กิจกรรม
www.bankawee.com
 
กิจกรรม DIY
 
 

กิจกรรม DIY เป็นกิจกรรมที่กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอนตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจ ได้ฝึกทำเครื่องจักสานด้วยตนเอง ซึ่งการฝึกทำมีประโยชน์หลายอย่าง คือ

 
 
  1. ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวระยอง
2. ฝึกสมาธิในการทำงานฝีมือ
3. สร้างความภูมิใจในการทำเครื่องจักสานด้วยตนเอง

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม DIY เพียง 100 บาท ต่อ คน
 
 
 

สนใจติดต่อทำกิจกรรม DIY ทั้งในและนอกสถานที่

 
 
1. ติดต่อโดยตรงที่ คุณมนตรี ยิ้มเยื้อน ประธานกลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
หมายเลขโทรศัพท์ 08 6045 3938 โทรสาร 038 015 855
2. ทางอีเมล์ baankawee@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
จักสานบ้านกวี สืบสานภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจของชาวระยอง
 
 
coppyright@baankawee.com 2018
 
นานาสาระ
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
บทความ