ยินดีต้อนรับสู่บ้านมาบเหลาชะโอน
www.bankawee.com
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
 
 
 
สินค้าอื่นๆ
 
สินค้าอื่นๆ
 
ลิงค์อื่นๆที่น่าสนใจ
  Thaitambon.com
  สำนักงานวัฒนธรรม จ.ระยอง
  พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
เป้าหมายของกลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
 
ความมุ่งมั่นของกลุ่มในการสืบสานภูมิปัญญา้ท้องถิ่น
 
  การผลิตเครื่องจักสานกระจูดเป็นความสามารถ และภูมิปัญญาของชาวบ้านมาบเหลาชะโอนในการนำวัสดุ
ธรรมชาติมาส้รางสรรค์เป็นเครื่องใช้แบบต่างๆ โดยเริ่มจากการสานเป็นเสื่อกระจูด กระสอบใส่น้ำตาล และปรับประยุกต์เรื่องมา เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ใช้ประโยชน์หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้เหล่านี้ได้รับการ สืบสานมายาวนาน
 
   
   
   
   
 
วัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของกลุ่ม
 
 
 
 
1) เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมความสามัคคี
 
 
2) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ แก่สมาชิก 
 
 
3) เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
4)  พัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้มีการยกระดับคุณภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโดดเด่น  ได้ระดับ 5 ดาว 
 
 
5) นำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนให้เป็นหมู่บ้านจักสานบ้านกวี ตามรอยสุนทรภู่ เป็นแหล่งเที่ยวชมงานจักสาน
ฝีมือชาวบ้านและจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบึงสำนักใหญ่


 
 
 
 
 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและการปลูกฝังภูมิปัญญาสู่เยาวชน
 
 
 
 
ชาวบ้านมาบเหลาชะโอนจะมีการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อดำเนินการผลิต
ที่เป็นการรวมกลุ่มแบบธรรมชาติระหว่างผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพเดียวกัน 
มีความสนใจอย่างเดียว  เช่น  อาชีพการจักสานกระจูดที่มีมากว่า 200 ปี
มาแล้ว  อดีตการจักสานกระจูดจะมีแต่ผู้สูงอายุทำกัน  แต่ในปัจจุบัน 
ได้ถูกถ่ายทอดไปยังเยาวชนทายาท   OTOP  โดยสมาชิกกลุ่มได้
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่เยาวชนทั้งในนอกโรงเรียนในหลาย ๆ
โรงเรียน ดังได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้ว  ส่วนในด้านการพัฒนาเยาวชน
เรื่องการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสุนทรภู่  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้มัคคุเทศก์น้อยได้ทำหน้าที่นำเที่ยวชมหมู่บ้าน
ก่อให้เกิดจิตสำนึกการรักบ้านเกิด และเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
 
   
 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาสู่หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

 
     
 
การพัฒนาบ้านมาบเหลาชะโอนชาวบ้านที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมีรายได้อย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้ที่มี
ได้รับการสืบสาน เป็นการใช้ทรัพยกรธรรมชาิติที่มีอยู่้ในชุมชนอย่างคุ้มค่า
ตามแนวคิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยสร้างจิตสำนึกในการร่วมกัน
รักษาสิ่งแวดล้อม แหล่งอาชีพ และจิตสำนึุกรักบ้านเกิด พัฒนาชุมชนของ
ตนเองให้มีความสุข
 
     
 
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
 
     
 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีความสวยงามทำด้วยมือมีคุณภาพ  มีหลากหลายรูปแบบ  ผลิตได้ตามใจลูกค้า
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการผลิตีความรับผิดชอบแบ่งงานกันทำรวมทั้งช่วยกันรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 
     
 
 
 
     
   
     
นานาสาระ
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
บทความ
ความมุ่งมั่นของกลุ่มเพื่อ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จักสานบ้านกวี สืบสานภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจของชาวระยอง
 
coppyright@baankawee.com 2018