ยินดีต้อนรับสู่บ้านมาบเหลาชะโอน
www.bankawee.com
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
 
 
 
 
สินค้าอื่นๆ
 
 
ลิงค์อื่นๆที่น่าสนใจ
  Thaitambon.com
  สำนักงานวัฒนธรรม จ.ระยอง
  พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นานาสาระ
 
กว่าจะเป็นเครื่องจักสานกระจูด
 
  การผลิตเครื่องจักสานกระจูดเป็นความสามารถ และภูมิปัญญาของชาวบ้านมาบเหลาชะโอนในการนำวัสดุ
ธรรมชาติมาส้รางสรรค์เป็นเครื่องใช้แบบต่างๆ โดยเริ่มจากการสานเป็นเสื่อกระจูด กระสอบใส่น้ำตาล และปรับประยุกต์เรื่องมา เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ใช้ประโยชน์หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้เหล่านี้ได้รับ
การสืบสานมายาวนาน
 
   
   
   
   
 
ขั้นตอนในการทำเครื่องจักสาน
 
     
 
ขั้นตอนที่ 1
ตัดต้นกระจูดจากบึงสำนักใหญ่ โดยเลือกต้นที่มีลักษณะ
สมบูรณ์ มีความสูงอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งต้นกระจูดจะขึ้น
ตลอดปี ทำให้มีวัสดุสำหรับการผลิตเครืองจักสานได้
อย่างต่อเนื่ื่อง
ต้นกระจูด
 
   
 
ขั้นตอนที่ 2
เตรียมดินนวลสำหรับคลุกกระจูด ซึ่งเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ บริเวณภูิเขา โดยผสมกับน้ำสะอาดให้ดินกับน้ำเข้ากัน ดินนวลมีคุณสมบัติทำให้เส้นกระจูดมีความนิ่้ม และเหนียวมากขึ้น
ต้นกระจูด
 
     
 
ขั้นตอนที่ 3
ต้นกระจูดที่ตัดตามขนาดที่ต้องการแล้ว นำมาตากแดด
เป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้เส้นกระจูดแห้ง ป้องกันเชื้อรา
ต้นกระจูด
 
   
 
ขั้นตอนที่ 4
เตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับรีดเส้นกระจูดให้แบน เพื่อให้
เตรียมสำหรับผลิตเป็นเครื่องจักสานต่อไป
ต้นกระจูด
 
   
 
ขั้นตอนที่ 5
ทำการรีดเส้นกระจูดให้แบน และนิ่ม เหมาะสำหรับผลิตเครื่องจักสาน อาจใช้การตำด้วยสากขนาดใหญ่ก็ได้
ต้นกระจูด
 
   
 
ขั้นตอนที่ 6
เส้นกระจูดที่ได้จะมัดรวม เก็บไว้ในที่ร่มและแห้ง
ต้นกระจูด
 
     
 
ขั้นตอนที่ 7
ล้างดินนวลออกจากเส้นกระจูดให้สะอาด เพื่อนำเส้นไป
ย้อมสี
ต้นกระจูด
 
     
 
ขั้นตอนที่ 8

อุปกรณ์ในการย้อมสีกระจูด ใช้หม้อแสตนเลสแทนหมอเหล็ก
เพื่อป้องกันการเกิดสนิม เนื่องจากสนิมจะทำให้สีที่ได้ ไม่ตรงกับความต้องการ

ต้นกระจูด
 
     
 
ขั้นตอนที่ 9
เส้นกระจูดที่ล้างดินนวลออกแล้ว ตากแดดให้แห้งอีกครั้ง รอสำหรับยอมสีต่างๆ โดยสีที่ใช้จะใช้สีสำหรับย้อมกระจูด โดยเฉพาะ
ต้นกระจูด
 
     
 
ขั้นตอนที่10 ย้อมเส้นกระจูด ด้วยสีสำหรับย้อมเส้นใยพืชโดยเฉพาะ
     
 
ขั้นตอนที่11
นำเส้นที่ย้อมเสร็จแล้วตากแดดจนแห้ง พร้อมสำหรับการผลิตเป็นสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งจะมีการคัดเลือกเส้นกระจูดขนาด
ต้นกระจูด
 
     
 
ขั้นตอนที่12

ชาวบ้านทำการสานกล่องขนาดต่างๆตามที่ได้รับออกแบบ
ไว้แล้ว ซึ่งจะผลิตสินค้าที่มีขนาดใหญ่ก่อน และนำเส้นที่
เหลือมาผลิตสินค้าที่มีขนาดเล็ก เป็นการใช้วัตถุดิบอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ในส่วนของเศษที่ใช้ไม่ไ้ด้แล้วนั้น
จะนำไปใส่โคนต้นไม้ เป็นปุ๋ยธรรมชาติต่อไป

ต้นกระจูด
 
     
 
ขั้นตอนที่13
ทำการตรวจสินค้าแต่ละชิ้นอย่างละเอีัยดก่อนส่งให้ลูกค้า
ทั้งในเรื่องของขนาด สี รอยตำหนิของสินค้า เพื่อให้สินค้ามี
คุณภาพตามมาตรฐานของกลุ่ม และตลาดทั้งในและต่าง
ประเทศ
ต้นกระจูด
 
     
 
ขั้นตอนที่14
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบเรี่ยบร้อยแล้ว รอจัดลงบรรจุภัณฑ์เื่พื่อส่งให้ลูกค้าต่อไป
ต้นกระจูด
 
     
 
ขั้นตอนที่15
เจ้้าหน้าที่ของกลุ่ม จัดสินค้าลงกล่อง
ต้นกระจูด
 
     
 
ขั้นตอนที่16
จัดเรียงสินค้าขึ้นรถขนส่ง เพื่อส่งให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ต้นกระจูด
     
ขั้นตอนที่17 จำหน่าย ณ กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
     
ขั้นตอนที่18 กิจกรรมออกร้านจำหน่ายนอกสถานที่
 
นานาสาระ
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
บทความ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จักสานบ้านกวี สืบสานภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจของชาวระยอง
 
coppyright@baankawee.com 2018