ยินดีต้อนรับสู่บ้านมาบเหลาชะโอน
www.bankawee.com
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
 
 
 
 
สินค้าอื่นๆ
 
สินค้าอื่นๆ
 
ลิงค์อื่นๆที่น่าสนใจ
 
Thaitambon.com
 
สำนักงานวัฒนธรรม จ.ระยอง
 
พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
กิจกรรมการศึกษาดูงาน
     
 
   
นักเรียนผู้สนใจงานจักสานกระจูดสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้
ได้อย่างสะดวก ทางกลุ่มมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ
อย่างครบถ้วน
 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป ได้รับการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบสาน
องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องจักสานกระูจูด ให้คงอยู่คู่กับ
ชาวระยองและประเทศไทยสืบไป โดยความรู้ดังกล่าวได้รับ
การบูรณาการเข้ากับสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 
     
 
 
นอกเหนือจากการสาธิตให้ความรู้ ณ ที่ทำการกลุ่มแล้ว
ยังมีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการ
ให้ความรู้และสาธิตการผลิตเครื่องจักสานกระจูดในโอกาส
สำคัญต่างๆเช่น วันสิ่งแวดล้อมไทย งานกาชาด เทศกาล
ประจำจังหวัดระยอง เป็นต้น
 
คณะบุคคลผู้สนใจในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการจักสาน
กระจูด เข้ารับการบรรยายสาธิตจากกลุ่ม ซึ่งได้รับความชื่นชม
และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 
       
 
 
ความพิเศษของการสาธิตของกลุ่ม คือการแต่กายของผู้สาธิต
ด้่วยชุดไทยพื้นบ้าน แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่าย
กลมกลืนกับธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างมาก
 
มรว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ และคณะเยี่ยมชมกลุ่มจักสาน
สร้างความยินดีแก่กลุ่มสมาชิกอย่างยิ่ง ถือเป็นกำลังใจหนึ่ง
ที่กลุ่มจะพัฒนาสร้างสรรค์งานคุณภาพเพื่อคนไทยต่อไป และได้
บันทึกเทปโทรทัศน์รายการครอบจักรวาล
 
     
 
นิทรรศการที่จันทบุรี
 
รายการศรีแห่งสยาม เข้าเยี่ยมชมและบันทึกเทปโทรทัศน์
เพื่อเผยแพร่ความรู้และของดีเมืองระยอง ซึ่งการมาเยี่ยมเยือน
ครั้งนี้สร้างความตื่นเต้น และความสนุกสนานให้กับกลุ่มสมาชิก
และทีมงานของรายการศรีแห่งสยามอย่างมาก
  กลุ่มจักสานกระจูดบ้า่นมาบเหลาชะโอน ร่วมโครงการ
ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ จ.จันทบุรี ได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างยิ่ง
 
       

   
กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน อบรมพัฒนาองค์ความรู้การทำเครื่องจักสานให้กับกลุ่มนักเรียน Step Ahead จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน   กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การทำเครื่องจักสานให้กับนักเรียน ในชุมชน เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       
   
กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน ร่วมสนับสนุนการวิจัยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเครื่องจักสานกระจูด ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน เป็นแหล่งเรียนรู้ ตัวอย่างด้านการบริหารจัดการชุมชน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ  
       
   
กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน สาธิตการทำเครื่องจักสาน นอกสถานที่ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้รับความสนใจอย่างมาก      

 

 

 

 

 

 

 

     
นานาสาระ
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
บทความ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จักสานบ้านกวี สืบสานภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจของชาวระยอง
 
coppyright@baankawee.com 2018